सहविचार सभा - ALL

# FILE NAME UPLOADED ACTION
1 दिवस TOTAL WORKING DAYS 2011 04 29 133952001 June 15 2019 11:55:40 DOWNLOAD
2 तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याबाबत. 2015.01.15 June 15 2019 11:55:46 DOWNLOAD
3 दुष्परीणामाांबाबत 2016.01.22 June 15 2019 11:55:46 DOWNLOAD
4 वापर 28.05.2015 June 15 2019 11:55:48 DOWNLOAD
5 सीसीटीव्ही बसमर्ण्याबाबत 07.04.2016 June 15 2019 11:56:00 DOWNLOAD
6 सवयीबाबत 14.10.16 June 15 2019 11:56:06 DOWNLOAD
7 9 वी फेर परीक्षेचे 2017.04.27 June 15 2019 11:55:36 DOWNLOAD
8 गुणवत्तावाढीच्या परिणामांसाठी प्रशिक्षणाच्या स्वरुपामध्ये बदल करणेबाबत20170.6.08 June 15 2019 11:56:01 DOWNLOAD
9 फोन वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत 2009.02.18 June 15 2019 11:55:47 DOWNLOAD
10 शैक्षणिक महाराष्ट्र - 16.09.2016 June 15 2019 11:55:44 DOWNLOAD
11 शिक्षण ALP 2016.12.31 June 15 2019 11:55:41 DOWNLOAD
12 व राज्य पातळीवरील क्रीडा स्पर्धेत June 15 2019 11:55:49 DOWNLOAD
13 व्हिडिओ विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेसाठी व शिक्षकांच्या सुलभी 2015.06.24 June 15 2019 11:56:02 DOWNLOAD
14 दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत2017.06.14 June 15 2019 11:55:55 DOWNLOAD
15 विद्यालय स्वच्छ महाराष्ट्र मोवहम व काययक्रमाची ऄंमलबजावणी 2015.10.07 June 15 2019 11:56:05 DOWNLOAD
16 सुरक्षा संदर्भात मार्गदर्गक सूचना. 2018.06.02 June 15 2019 11:55:52 DOWNLOAD
17 वाढ व गळती कमी 2015.10.28 June 15 2019 11:55:39 DOWNLOAD
18 -साहित्याचा उपयोग 06.12.16 June 15 2019 11:55:37 DOWNLOAD
19 शैक्षणिक दर्जाच्या 100 school June 15 2019 11:55:32 DOWNLOAD
20 उपहारगृहात HFSS Food 2017.05.08 June 15 2019 11:55:58 DOWNLOAD
21 KRA NIKASH June 15 2019 11:55:43 DOWNLOAD
22 सिध्दी या काययक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत ... June 15 2019 11:55:56 DOWNLOAD
23 9 वी विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे...जलदगतीने शिक्षण 31.12.2016 June 15 2019 11:55:36 DOWNLOAD
24 वाढीतून लोक सहभागाकडे “समृध्द शाळा” June 15 2019 11:55:40 DOWNLOAD
25 अंमलबजावणीबाबत 22.11.16 June 15 2019 11:55:42 DOWNLOAD
26 शैक्षणिक महाराष्ट्र 22.06.2015 June 15 2019 11:55:45 DOWNLOAD
27 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र 09.01.2017 June 15 2019 11:55:43 DOWNLOAD
28 दिवस 03.03.2017 June 15 2019 11:55:36 DOWNLOAD
29 विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची माहिती देणेबाबत 2016.10.05 June 15 2019 11:55:56 DOWNLOAD
30 सरिमती 2016.03.18 June 15 2019 11:55:44 DOWNLOAD
31 मासिक पाळी व्यवस्थापन 2017.10.30 June 15 2019 11:55:57 DOWNLOAD
32 मतदार दिवस 2017.05.20 June 15 2019 11:55:51 DOWNLOAD
33 सवलती मिळण्याबाबत दिव्यांग विद्यार्थी 8.1.16 June 15 2019 11:56:04 DOWNLOAD
34 Course 2017.10.25 June 15 2019 11:56:04 DOWNLOAD
35 विद्यार्थ्यांवरील होणा-या अत्याचाराची तक्रार POCSO 2016.10.05 June 15 2019 11:56:02 DOWNLOAD
36 विषयाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व त्याकरिता साहित्य June 15 2019 11:55:38 DOWNLOAD
37 खाजगी स्पर्धा परीक्षा,टॅलेंट सर्च 2017.10.04 June 15 2019 11:55:32 DOWNLOAD
38 सुविधा 29.06.2013 June 15 2019 11:55:48 DOWNLOAD
39 मध्ये, तक्रार पेटी 2017.05.05 June 15 2019 11:56:01 DOWNLOAD
40 आवारात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निर्बंधाबाबत . 2015.07.07 June 15 2019 11:55:57 DOWNLOAD